ARTIKEL 1.

Bootinventaris.
Elke uitvarende boot moet voorzien zijn van:

 • twee roeiriemen (minimaal 3/4 van de lengte van de boot).
 • twee metalen roeidollen van goede kwaliteit en zodanig aan de boot bevestigd dat ze tijdens het roeien niet los kunnen raken.
 • een ankertouw met een minimale lengte van 40 meter, aan de bootvoorzijde bevestigd.
 • een deugdelijk anker - een hoosvat - een kompas - een mes
 • een toeter of fluit - een zgn. voorankerboei, doorsnee min. 35 cm
 • een reddingsvest of -jack voor elke opvarende - handflairs en/of vuurpijlen
 • een reddingslijn min. lengte 20 meter met boei of band.
 • grijplijnen of handgrepen rondom de boot.
 • radarreflector op zee altijd te voeren ( + 2 meter boven het wateroppervlak).
 • zwarte bal moet gehesen worden als men voor anker ligt.
 • alle verplicht gestelde inventaris dient gemerkt te zijn met ZVZ + bootnummer op onuitwisbare of niet verwijderbare wijze, dus met onuitwisbare inkt, ingebrand of ingesneden.

ARTIKEL 2.

Constructie van de boot.

De boot moet een minimale lengte hebben van 4,25 meter, een breedte van 1,40 meter en bij volledige bemanning plus inventaris, een minimale vrijboord hoogte van 35 cm.(vrijboord hoogte is de hoogte vanaf de waterlijn tot de bovenkant midden boot, verticaal gemeten) In volgelopen toestand moet de boot voldoende drijfvermogen hebben en voldoende luchtinhoud in de afgesloten gedeelten van de boot (luchtkasten, dubbelwandig volgeschuimd en/of dubbele bodem)

De buitenboordmotor moet aangepast zijn aan het boottype, dus niet te licht, maar vooral ook niet te zwaar. Men dient bij het uitvaren voldoende brandstof in de tank te hebben.

ARTIKEL 3.

Aankomst en vertrek van de botenstalling.

Zowel bij het komen als bij het gaan dient het hek dat toegang geeft tot de stalling gesloten en op slot gedaan te worden.

ARTIKEL 4.

Opstelling trailer / tractor

De trailer / tractor dient geparkeerd te worden volgens de A.P.V..

ARTIKEL 5.

Afvaart en aankomst.

Aankomst gaat voor afvaart.

 • De veiligheid van de baders moet in acht genomen worden.
 • Onnodig varen tussen de baders is verboden.

ARTIKEL 6.

Algemeen.

Elke trailer en boot dient duidelijk aan beide zijden het registratienummer ZVZ + bootnummer te dragen. Minimale letterhoogte 10 cm.
Op lichtgekleurde boten zwarte en op donkergekleurde boten witte letters.
De vereniging is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook. Schade aan de vereniging of een hare bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid kan door het bestuur geheel of gedeeltelijk op dat lid worden verhaald.
Alleen zij, die lid zijn van de Zeevis Vereniging Zandvoort kunnen aanspraak maken op een stallingplaats. De stallingkosten dienen kostendekkend te zijn en dienen per jaar d.m.v. vooruitbetaling aan de penningmeester te worden voldaan. Uit het midden van de stallinghouders zal een lid gekozen worden als vertegenwoordiger en aanspreekpunt van en naar het bestuur. Dit lid zal tevens de uitgifte verzorgen van de bootnummers en de verdere registratie op zich nemen.

ARTIKEL 7.

Aanwijzingen.

Het is verboden het strand, de branding of het stallingsterren op wat voor wijze dan ook (o.a. vis schoonmaken) te verontreinigen.

ARTIKEL 8.

Keuring.

Boten die niet voldoen aan de in het reglement van orde gestelde eisen kunnen van het stallingterrein worden geweerd.

ARTIKEL 9.

Verzekering.

Voor elke boot dient door de eigenaar minimaal een W.A. verzekering afgesloten te zijn, die geldig moet zijn op de dagen dat men zich op zee begeeft. Een kopie van de polis, alsmede van de laatste kwitantie moet getoond kunnen worden.

ARTIKEL 10.

Controle.

De naleving van deze eisen wordt mede gecontroleerd door een door het bestuur aan-gewezen controleur. Indien een boot of inventaris niet in orde is bevonden en/of de regels niet nageleefd worden, zal de controleur hiervan melding doen in een rapport aan het bestuur. Bij in gebreke blijven zal het bestuur aan de hand van dit rapport de nodige maatregelen nemen.

ARTIKEL 11.

Sancties.

Bij overtreding die geconstateerd worden door het bestuur of de controleur kan het bestuur het desbetreffende lid voor kortere of langere tijd schorsen, waarbij de toegang tot de stalling kan worden ontzegd.

 

Aldus overeengekomen op de algemene ledenvergadering d.d. 21 april 1994.