NAAM, ZETEL EN DUUR.

Artikel 1.

1.    De vereniging draagt de naam:

       ZEEVISVERENIGING ZANDVOORT.

       Zij kan als verkorte naam Z.V.Z. voeren.

2.    De vereniging is gevestigd in Zandvoort.

3.    De vereniging is op negen april negentienhonderdvierentachtig opgericht, zulks voor onbepaalde tijd.    

 

DOEL.

Artikel 2.

Het doel van de vereniging is:

A     het bevorderen van de zeehengelsport als sportieve recreatie;

B     in het algemeen het behartigen van de belangen van de zeesportvissers en in het bijzonder van de bij de vereniging aangesloten leden.

 

MIDDELEN.

Artikel 3.

De vereniging tracht dit doel, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere hengelsportverenigingen, hetzij door aansluiting bij en in samenwerking met overkoepelende federaties en organisaties te bereiken door:

A     onder andere het organiseren van zeeviswedstrijden, zeevistrips en/of zeevisvakanties zowel binnen als buiten Nederland;

B     te streven naar wettelijke regelingen en overheidsmaatregelen, waarbij de belangen van de zeehengelsport worden gewaarborgd;

C     alle middelen die het in artikel 2 gestelde doel kunnen bevorderen.

 

LEDEN.

Artikel 4.

De vereniging kent:

A     ereleden;

B     leden;

C     leden van verdiensten;

D     begunstigers.

 

ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTEN.

Artikel 5.

De vereniging kent ereleden en leden van verdiensten.

Ereleden en leden van verdiensten zijn natuurlijke personen die vanwege hun verdiensten voor de vereniging en/of de zeehengelsport in het algemeen door de ledenvergadering tot erelid respectievelijk lid van verdiensten worden benoemd.

Zij hebben het recht alle ledenvergaderingen bij te wonen.

Leden van verdiensten hebben alle uit artikel 7 voortvloeiende rechten en verplichtingen.

Ereleden hebben dit eveneens met uitzondering van financiële verplichtingen.

 

LEDEN.

Artikel 6.

1.    Leden van de vereniging kunnen zijn alle personen die de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt en die van onbesproken gedrag zijn.

2.    De aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij de secretaris of een ander door het bestuur aan te wijzen persoon, onder eventuele bijvoeging van het inschrijfgeld.

3.    De vereniging dient ieder te weigeren die bij een andere hengelsport-vereniging ofwel geroyeerd is ofwel op een andere manier niet vrijwillig als lid van die hengelsportvereniging is uitgetreden, indien tenminste de vereniging bij het tijdstip van aanmelding op de hoogte is.

4.    De wijze van toetreding wordt geregeld bij huishoudelijk reglement.

 

RECHTEN EN PLICHTEN DER LEDEN.

Artikel 7.

1.    Het lidmaatschap geeft de leden het recht:

       A   deel te nemen aan de ledenvergaderingen;

       B   gebruik te maken van de faciliteiten die aan het bezit van het lidmaatschap zijn verbonden;

       C   deel te nemen aan door de vereniging georganiseerde wedstrijden, vistrips, visvakanties en dergelijke.

2.    Het lidmaatschap verplicht de leden tot:

       A   naleving van de statuten, reglementen en verenigingsbepalingen;

       B   opvolging en uitvoering van door de ledenvergadering en/of het bestuur genomen besluiten;

       C   betaling van contributie zoals vastgesteld conform het bepaalde in de statuten.

 

BEËINDIGING LIDMAATSCHAP.

Artikel 8.

Het lidmaatschap eindigt door:

A     overlijden van een lid;

B     opzegging van het lidmaatschap volgens het in het huishoudelijk reglement voorschreven wijze;

C     afvoering, op een in het huishoudelijk reglement te bepalen wijze wegens het niet voldoen aan geldelijke verplichtingen jegens de vereniging;

D     royement door de ledenvergadering eventueel voorafgegaan door schorsing van dat lid door het bestuur;

       een en ander overigens te bepalen bij huishoudelijk reglement.

 

BEGUNSTIGERS.

Artikel 9.

Begunstigers zijn personen of lichamen/organisaties, die zich tegenover de vereniging hebben verbonden tot een vrijwillige bijdrage in geld of goederen zonder daarvoor een tegenprestatie te verlangen.

Begunstigers kunnen met toestemming van het bestuur de ledenvergaderingen bijwonen, echter zonder stemrecht.

 

BESTUUR.

Artikel 10.

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit:

A     een voorzitter;

B     een secretaris;

C     een penningmeester;

die tezamen het dagelijks bestuur vormen, en een door de ledenvergadering vast te stellen even aantal overige bestuursleden; het gehele bestuur te kiezen door de ledenvergadering. Het bestuur bestaat uit natuurlijke personen.

 

BEVOEGDHEID BESTUUR/VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 11.

1.    Het bestuur is na verkregen toestemming van de ledenvergadering bevoegd overeenkomsten aan te gaan tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, en/of overeenkomsten te sluiten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

2.    De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door drie leden van het bestuur, waarvan tenminste twee leden deel uitmaken van het dagelijks bestuur.

 

VERENIGINGSJAAR.

Artikel 12.

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 

VERGADERINGEN.

Artikel 13.

1.    Jaarlijks, uiterlijk in mei, wordt de algemene ledenvergadering gehouden, in welke vergadering ondermeer aan de orde dient te komen:

       A   het verslag van het afgelopen verenigingsjaar;

       B de behandeling en vaststelling van de jaarstukken van het afgelopen verenigingsjaar, alsmede een financieel overzicht van dit jaar;

       C   de behandeling en vaststelling van de begroting voor het komende jaar;

       D   eventuele verkiezingen van bestuursleden en/of commissieleden.

2.    Oproeping voor een ledenvergadering geschiedt schriftelijk tenminste twee weken voor de datum van de vergadering met vermelding van de agenda en met inachtneming van het gestelde in het huishoudelijk reglement.

3.    Andere algemene vergaderingen worden gehouden, zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk oordeelt.

4.    Voorts is het bestuur, op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig lid 2 of bij advertentie in tenminste één ter plaatse, waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad of plaatselijke courant.

 

BESLUITVORMING EN STEMRECHT.

Artikel 14.

De besluitvorming in de ledenvergadering geschiedt, tenzij elders in deze statuten vermeld, met gewone meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen in de regel schriftelijk.

 

COMMISSIES.

Artikel 15.

Zowel de ledenvergadering als het bestuur kunnen commissies instellen die met de uitwerking casu quo uitvoering belast kunnen worden met bijzondere opdrachten.

Taakstelling en bevoegdheden van deze commissies worden schriftelijk vastgelegd.

 

CONTRIBUTIE.

Artikel 16.

De financiële middelen van de vereniging bestaan naast alle overige wettige baten uit contributies verschuldigd door de leden en bijdragen van begunstigers, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de ledenvergadering.

 

JAARSTUKKEN.

Artikel 17.

1.    Per eenendertig december van elk jaar worden de boeken van de vereniging afgesloten. Daarna, vóór de algemene ledenvergadering als bedoeld in artikel 13, worden een balans en een rekening van baten en lasten opgemaakt. Het bestuur biedt deze stukken aan de algemene ledenvergadering ter vaststelling aan.

2.    De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden, een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

Het bestuur is verplicht, de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en haar inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

De last van de commissie kan ten alle tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. Het bestuur is verplicht, de hierboven bedoelde bescheiden tien jaar lang te bewaren.

3.    De goedkeuring van de stukken door de algemene ledenvergadering strekt tot volledige décharge van de leden van het bestuur voor het beleid over het betreffende jaar.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Artikel 18.

De vereniging stelt een huishoudelijk reglement vast, waarvan de bepalingen niet in strijd mogen zijn met de wet of deze statuten.

 

AANSPRAKELIJKHEID.

Artikel 19.

De vereniging aanvaardt, behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet geen aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel van welke aard ook aan één of meer leden overkomen, of voor schade aan eigendommen van leden door diefstal, verlies, beschadiging of op andere wijze.

Alle geschillen de belangen van de vereniging rakende of betreffende worden - voor zover in deze statuten en reglementen niet anders is bepaald - door het bestuur, al of niet na advies van een daartoe speciaal te formeren commissie, beslecht met recht van beroep op de leden vergadering.

In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, behoudens zijn verantwoordelijkheid tegenover de ledenvergadering.

 

ONTBINDING.

Artikel 20.

Bij ontbinding of opheffing van de vereniging wordt onder voorbehoud en met inachtneming van de wettelijke voorschriften ex. artikel 23 Boek 11 Burgelijk Wetboek, door de ledenvergadering beschikt over de rechten en eigendommen van de vereniging.

 

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING.

Artikel 21.

1.    Besluit tot opheffing of ontbinding of statutenwijziging van de vereniging kan slechts door een ledenvergadering worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde deel van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een mede daarvoor bijeengeroepen vergadering, waarin tenminste 50 procent van het aantal leden aanwezig is.

2.    Deze uitnodiging voor een dergelijke vergadering moet een volledige omschrijving en toelichting van het voorstel bevatten.

3.    Indien in dergelijke vergadering niet het vereiste aantal leden aanwezig is, wordt na een termijn van ten hoogste zestig dagen een volgende vergadering gehouden waarin het besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden, doch met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4.    De statutenwijziging is pas van kracht vanaf het moment dat de notariële akte van statutenwijziging is gepasseerd.