1.  Aan de wedstrijden mag iedereen meedoen die lid is van de Zeevis Vereniging Zandvoort.

2.  Er mag gevist worden met 1 hengel met maximaal 3 haken.

     Als enkele haak telt: Een enkele haak (een haakpunt). Een twinpoint haak(twee haakpunten). Een dreg (drie haakpunten).

     De twinpoint haak en dreg mogen alleen gebruikt worden onder aan een lepel of pilker. Het gereed hebben van een of meerdere

     beaasde onderlijnen is toegestaan.

     Een reservehengel is toegestaan, echter zonder een gemonteerde onderlijn.

3.  Voor aanvang van de wedstrijd mogen de deelnemers geen vis, anders dan aasvis in hun bezit hebben.

4.  Het is verboden om tijdens de wedstrijd, op welke manier dan ook, hulp van anderen te aanvaarden (uitgezonderd het gaffen

     van gevangen vis).

5.  De wedstrijdduur is 5 uur, verdeeld in 3 periodes van 100 minuten. Deze kan echter worden ingekort wanneer noodweer of de

     veiligheid der deelnemers dat wenselijk maakt. De op dat moment gevangen vissen zullen dan voor de uitslag bepalend zijn.

     De tijdsduur, na het begin van de wedstrijd, welke wordt gevaren om een andere visplek te zoeken, wordt niet als wedstrijdduur

     aangemerkt. De wedstrijdleiding aan boord bepaalt wanneer wordt gevaren en bepaalt ook de effectieve vistijd.

6.  Er wordt gevist op een parcours dat door nummers is aangegeven.

7.  Ieder vist vanaf de plaats welke hem/haar is toegewezen. Het is niet toegestaan om op een andere plaats te gaan vissen dan welke

     door het lot is aangewezen.

     Op aanwijzingen van de wedstrijdleiding aan boord worden wisselingen van de visplaatsen voor alle deelnemers verplicht gesteld.

8.  Aanvang en einde van de wedstrijd worden door een signaal aangegeven.

9.  De wedstrijdleiding bepaalt of er gevist wordt om het grootste aantal centimeters of het meeste gewicht aan vis.

    CENTIMETERS Wordt er gevist om het grootste aantal centimeters vis dan dient men alle maatse gevangen vis aan het einde van

       de wedstrijd ter meting af te geven aan de controleur.

       Afgesproken in de ledenvergadering van 16 maart 2022 wordt dat op het strand, de kleine visboot en de pier alles wordt gemeten, m.u.v.     makreel, horsmakreel en geep waarna, i.v.m. de wetgeving moet ondermaatse vis direct worden terug gezet.

       Paling wordt niet gemeten maar telt mee als 35 cm.

       GEWICHT  Wordt er gevist om het meeste gewicht aan zeevis dan dienen alle gevangen vissen, boven de minimummaat, dood

       ter weging worden aangeboden, anders volgt diskwalificatie.

       Alle ondermaatse vissen kunnen bij de wedstrijdleiding worden aangemeld en tellen daardoor mee als zijnde 50 gram gewicht per

       gevangen vis.

       Elke deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor het aanbieden van zijn/haar gevangen vis.

10. De reglementen 5 t/m 7 gelden alleen als de vereniging een hele boot heeft afgehuurd. In de overige gevallen beslist de

       wedstrijdleiding.

11. Alle aassoorten, met uitzondering van zachte krab zijn toegestaan.

12. Alleen vissen, gevangen aan eigen uitrusting en in de bek gehaakt tellen mee (geen toevallig opgeviste afgeworpen lijnen).

     Dode aangehaakte vissen tellen niet mee.

13. Bij het eindsignaal moet elke deelnemer zijn/haar lijn onmiddellijk uit het water halen.

     De op dat moment aangehaakte vis telt mee.

14. Iedere poging tot bedrog of misleiding, ook als deze eerst achteraf mocht blijken, evenals elk onsportief of aanstootgevend gedrag

     van deelnemers, kan tot diskwalificatie leiden.

15. Protesten dienen onmiddellijk na afloop van de wedstrijd schriftelijk te worden ingediend. Deze worden behandeld door de

     wedstrijdleiding. De beslissing van de wedstrijdleiding is bindend.

16. De organiserende vereniging stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, ongevallen, beschadigingen e.d..

17. Deelnemers wordt dringend verzocht niets op de boot achter te laten. In alle gevallen waar dit reglement niet in voorziet beslist

      de wedstrijdleiding.

IEDERE DEELNEMER WORDT GEACHT DEZE WEDSTRIJDREGELS TE KENNEN.

Minimum maten vissoorten per 01-01-2020

Vissoort          Minimum maat Vissoort    Minimum maat Vissoort                    Minimum maat
Aal/Paling verboden Kabeljauw 35 cm Tongschar 20 cm
Ansjovis 12 cm Leng 63 cm Wijting 27 cm
Blauwe Leng 70 cm Makreel 30 cm Witte Koolvis   (Pollak) 30 cm
Bot 20 cm Sardine 11 cm Zalm verboden
Haring 20 cm Schelvis 30 cm Zeebaars, Maart t/m november twee 42 cm
Heek 27 cm Schol 27 cm Zeeforel verboden
Horsmakreel 15 cm Tong 24 cm Zwarte Koolvis 35 cm


Dit reglement is van kracht per 01 januari 2015.