9 april 1984

 

AANVANG LIDMAATSCHAP.

Artikel1.

Het lidmaatschap vangt aan op de dag dat het desbetreffende verzoek van het aspirant lid is ingewilligd.
Bij toetreding is de over dat kalenderjaar vastgestelde contributie verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

 

EINDE LIDMAATSCHAP.

Artikel 2.

 1. Opzegging door een lid geschiedt schriftelijk. Opzegging dient te geschieden vóór 1 november, voorafgaand aan het contributiejaar.
 2. Afvoering van een lid geschiedt van rechtswege indien het lid ook na aanmaning, en wel binnen 14 dagen na deze aanmaning niet voldoet aan haar financiële verplichtingen jegens de vereniging.
 3. Na afvoering kan het lid wederom lid worden van de vereniging na een besluit daar over van het bestuur en wel onder door het bestuur vast te stellen condities.

 

ROYEMENT - SCHORSING.

Artikel 3.

 • Royement geschiedt door besluit van de ledenvergadering, echter niet dan nadat de in artikel 12 van dit reglement bedoelde royementscommissie advies heeft uitgebracht. Royement kan voorafgegaan worden door schorsing, welke schorsing plaats vindt door het bestuur.
 • Redenen voor royement of schorsing zijn:
  1.     Het in strijd handelen met of het niet naleven van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging dan wel het niet naleven van verenigingsbesluiten.
  2.     Ernstig schaden van de belangen van de vereniging.
 • Een voorstel tot royement wordt door het bestuur gedaan en wordt aan het betrokken lid onverwijld bij aangetekend schrijven medegedeeld, waarbij tevens de reden van het voorstel tot royement wordt bekend gemaakt.
 • Indien zich met betrekking tot een lid zodanig ernstige omstandigheden voordoen dat, naar het oordeel van het bestuur tot het nemen van onmiddellijke maatregelen noodzakelijk zijn, kan het lid door een besluit van het bestuur met onmiddellijke ingang voor bepaalde of onbepaalde tijd worden geschorst. Van deze schorsing wordt het lid onverwijld bij aangetekende brief mededeling gedaan, onder uitvoerige vermelding van de redenen. Het lid heeft het recht zich bij het bestuur schriftelijk tegen het schorsingsbesluit te verdedigen, zulks uiterlijk binnen een maand na kennisgeving.
 • Geschorste leden verliezen hun rechten uit het lidmaatschap voortvloeiende, doch behouden hun verplichtingen. De schorsing blijft niet langer van kracht dan tot het tijdstip waarop reglementair de eerstvolgende ledenvergadering dient te worden gehouden, op welke vergadering een beslissing over het wel of niet royeren van het desbetreffende lid dient te worden genomen.
 • Op de eerste ledenvergadering na het tijdstip van schorsing kan het geschorste lid, wanneer de schorsing niet is opgeheven, door het bestuur voor royement worden voorgedragen.
 • Geroyeerde leden kunnen, overeenkomstig de bepalingen van de vereniging, als lid worden aanvaard, indien zij aan alle uit het eerdere lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen hebben voldaan. Geroyeerde leden kunnen alleen na een besluit van de ledenvergadering opnieuw als lid van de vereniging worden toegelaten.

 

BESTUURS- EN COMMISSIELEDEN.

Artikel 4.

 1. Bestuurs- en commissieleden kunnen slechts natuurlijke personen zijn vanaf de leeftijd van 18 jaar. Kandidaatstelling voor zodanig lidmaatschap kan geschieden door het bestuur van de vereniging of door een lid. De kandidaten moeten zich voor de verkiezing bereidt verklaren een dergelijke functie te bekleden; mochten zij op de desbetreffende vergadering niet aanwezig zijn dan zullen zij van tevoren schriftelijk hun bereidstelling kenbaar gemaakt dienen te hebben.
 2. Verkiezing van commissieleden geschiedt door de ledenvergadering.
 3. In een commissie worden de taken en functies van de commissieleden in onderling overleg verdeeld. Zij stellen in onderling overleg een rooster voor periodiek aftreden op.
 4. Leden van het bestuur moeten lid zijn van de vereniging.

 

BESTUUR.

Artikel 5.

 1. Tot de taken van het bestuur behoren o.a.:
  1.     Controle op de naleving van de statuten, reglementen en verenigings- bepalingen;
  2.     Het doen vertegenwoordigen van de vereniging in actie, overleg en overkoepelende lichamen, voor zover zich bewegende op het terrein van de vereniging;
  3.     Het stellen van de datum van de algemene ledenvergadering en het bepalen van de agenda.
 2.     Bij ontstentenis van een bestuurslid wordt door het bestuur uit zijn midden een plaats-vervanger aangewezen, voor zover daar reglementair niet op andere wijze in is voorzien. Wanneer een bestuurslid langer dan 6 maanden is verhinderd zijn functie te vervullen, wordt zijn mandaat vervallen verklaard. Indien de verhindering een gevolg is van ziekte, heeft het bestuur het recht deze termijn tot 12 maanden te verlengen.
 3.     Benoeming geschiedt voor een termijn van 3 jaar. Aftreding geschiedt volgens rooster. Na afloop van deze termijn is men hernoembaar.
 4.     Stemmen over personen geschiedt in de regel schriftelijk, over zaken in de regel mondeling. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen. In spoedeisende gevallen wordt door het dagelijks bestuur een beslissing genomen, voor zover geen onherroepelijke wettelijke verbintenissen worden aangegaan. In de eerstvolgende bestuursvergadering dient van dat besluit door de voorzitter mededeling gedaan.

 

LEDENVERGADERING - OPROEP.

Artikel 6.

 1.     Oproeping voor de ledenvergaderingen geschiedt schriftelijk, uiterlijk twee weken van tevoren, vergezeld van de agenda van de vergadering.
 2.     Leden hebben het recht agendapunten uiterlijk een week voor de vergadering schriftelijk bij de secretaris in te dienen.

 

ORDE VAN VERGADERING.

Artikel 7.

 1.     Toegang tot de reglementaire vergadering hebben de leden van de vereniging.
 2.     Besluiten worden genomen en verkiezingen geschieden bij meerderheid van stemmen, tenzij in de statuten of het huishoudelijk reglement anders is bepaald.
 3.     Stemmen over zaken geschiedt in de regel mondeling, over personen in de regel schriftelijk. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde tellen niet mee. Aan schriftelijke stemming gaat de benoeming van een stembureau van drie leden vooraf.
 4.     Stemmen bij volmacht is toegestaan.

 

GELDMIDDELEN.

Artikel 8.

Het jaarlijkse bedrag der contributie wordt vastgesteld door de ledenvergadering. Contributie dient jaarlijks voldaan te worden vóór 1 november voorafgaand aan het verenigingsjaar.

 

FINANCIËLE JAARSTUKKEN.

Artikel 9.

 1.     Financiële jaarstukken worden gecontroleerd door een door de algemene ledenvergadering benoemde kascommissie bestaande uit 2 leden.
 2.     Het bestuur biedt de stukken met verslagen aan de leden ter vaststelling aan.

 

ERFSTELLINGEN.

Artikel 10.

Erfstellingen zullen niet anders dan onder het voorrecht van boedelbeschrijvingen worden aanvaard.

 

VERGOEDINGEN.

Artikel 11.

De ledenvergadering kan besluiten aan leden van het bestuur van de vereniging een bedrag per jaar te vergoeden voor de aan de vervulling van de functie onvermijdelijk verbonden kosten.

 

SCHORSINGS- EN ROYEMENTSCOMMISSIE.

Artikel 12.

 1.     Het bestuur beoordeelt overtredingen van leden. Zij kan besluiten tot vrijspraak, sepot, waarschuwing, schuldverklaring zonder oplegging van straf, voorwaardelijke schorsing met een proeftijd, schorsing met een maximum duur van 12 maanden of een voorstel tot royement. Zij legt geen straf op nadat zij het betrokken lid van de vereniging heeft gehoord of daartoe heeft uitgenodigd en dit lid, ook na ingebrekestelling, hieraan geen gehoor heeft gegeven.
 2.     Het bestuur is bevoegd inzage te vorderen van alle bescheiden welke op de te behandelen zaak betrekking hebben en personen voor het verstrekken van inlichtingen op te roepen; eventueel kan dit door middel van schriftelijke verklaringen op te maken. De bestuursleden zijn inzake de verkregen gegevens geheimhouding verplicht.
 3.     De uitspraak van het bestuur is vormvrij en is uitgebreid geargumenteerd.

 

WIJZIGING VAN DIT REGLEMENT.

Artikel 13.

 1.     Wijzigingen van dit reglement kunnen uitsluitend tot stand worden gebracht op dezelfde manier als waarop wijziging van de statuten tot stand kan worden gebracht, echter voor wat betreft de wijziging van dit reglement met gewone meerderheid van stemmen.
 2.     In zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

 

AANVULLING HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Artikel 14.

Aanvulling op het huishoudelijk reglement, genomen in de algemene ledenvergadering van 17 april 1991.

 1.    De vereniging heeft besloten tot het aannemen van jeugdleden.
 2.    Jeugdleden zijn leden jonger dan 16 jaar met volledige contributie verplichting, zonder stemrecht en kunnen alleen deelnemen aan de door de vereniging te organiseren wedstrijden, vistrips en visvakanties onder leiding van een bij de vereniging aangesloten mentor.
 3.     De mentor is verantwoordelijk voor de gedragingen van het jeugdlid.

Wijziging huishoudelijk reglement dd. 13 maart 2008 inzake artikel 2, einde lidmaatschap en artikel 8, geldmiddelen datum betaling contributie.

 

AANVULLING HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Artikel 15.

Aanvulling op het huishoudelijk reglement, genomen in de algemene ledenvergadering van 14 maart 2018.

Betreft een aanvulling op artikel 9 van de statuten.
Begunstigers.
Begunstigers kunnen aan alle activiteiten van de ZVZ mee doen met uitzondering van de viscompetities.
Verder hebben zij geen stemrecht bij de ledenvergadering.
Bij verenigingsactiviteiten mogen begunstigers een introducé mee nemen.