1.  Aan de wedstrijden kan iedereen deelnemen die lid is van de Zeevis Vereniging Zandvoort

2.  Er mag gevist worden met maximaal 2 hengels waarbij het totaal aantal haakpunten niet meer dan 6 (zes) mag bedragen.

       Als enkele haak telt: Een enkele haak(een haakpunt). Een twinpoint haak(twee haakpunten). Een dreg(drie haakpunten)

       De twinpoint haak en dreg mogen alleen gebruikt worden onder aan een lepel of pilker.

       Het gereed hebben van een of meerdere beaasde onderlijnen is toegestaan.

       Een reserve hengel is toegestaan, echter zonder een gemonteerde onderlijn.

3.  Voor aanvang van de wedstrijd mogen de deelnemers geen vis, anders dan aasvis, in hun bezit hebben.

4.  Het is verboden om tijdens de wedstrijd, op welke manier dan ook, hulp van anderen te aanvaarden (Uitgezonderd het gaffen van     gevangen vis).

5.  De wedstrijdduur is 3 of 4 uur aaneengesloten. Deze kan echter ingekort worden wanneer noodweer of de veiligheid der deelnemers

     dat wenselijk maakt.  De op dat moment gevangen vissen zullen dan voor de uitslag bepalend zijn.

6.  Er wordt gevist op een parcours dat met nummers is aangegeven.

7.  Ieder vist vanaf de plaats welke hem/haar door loting is toegewezen.

       De onderlinge afstand tussen de deelnemers bedraagt minstens 10 (tien) meter.

       Het is niet toegestaan om op een andere plaats te gaan vissen dan welke door het lot is aangewezen.

8.  Aanvang en einde van de wedstrijd worden door een signaal aangegeven.

9.  Het is niet toegestaan om schuin te gooien, zodat andere vissers worden gehinderd.

10.Het gebruik van lieslaarzen of waadpak is toegestaan. Met waadpak/lieslaarzen mag tot max. kniehoogte in zee worden gegaan. Bij overtreding volgt een waarschuwing. Bij een tweede overtreding volgt diskwalificatie. 

11.De wedstrijdleiding bepaald of er wordt gevist om het grootste aantal centimeters of het meeste gewicht aan vis.

     CENTIMETERS Wordt er gevist om het grootste aantal centimeters vis dan dient men aan het eind van de wedstrijd alle vis ter

     meting af te geven aan de controleur. 

     Ondermaatse vis mag direct na de vangst in een eigen ruime emmer met water ter meting bij de wedstrijdcommissaris

     worden aangeboden. Direct na de meting moet de vis weer worden teruggezet.  

      Afgesproken in de ledenvergadering van 16 maart 2022 wordt dat op het strand, de kleine visboot en de pier alles wordt gemeten,

      m.u.v. makreel, horsmakreel en geep waarna, i.v.m. de wetgeving moet ondermaatse vis direct worden terug gezet.

      Paling wordt niet gemeten maar telt mee als 35 cm.

      GEWICHT Wordt er gevist om het meeste gewicht aan vis dan dienen alle gevangen vissen, boven de minimummaat, dood ter

      weging te worden aangeboden, anders volgt diskwalificatie.

      Alle ondermaatse vissen kunnen bij de wedstrijdleiding aangemeld worden en tellen daardoor mee als zijnde 50 gram gewicht per

      gevangen vis.

      Elke deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor het aanbieden van zijn/haar gevangen vis.

12.Tijdens de wedstrijd mag er, indien men de overige vissers niet hindert, gericht op Geep gevist worden.

13.Alle aassoorten, met uitzondering van zachte krab, zijn toegestaan.

14.Alleen vissen, gevangen aan eigen uitrusting en in de bek gehaakt tellen mee (geen toevallig opgeviste afgeworpen lijnen).

     Dode aangehaakte vissen tellen niet mee.

15.Bij het eindsignaal moet elke deelnemer zijn lijn(en) onmiddellijk uit het water halen. De op dat moment aangehaakte vis telt mee.

16.Iedere poging tot bedrog of misleiding, ook als deze achteraf mocht blijken, evenals elk onsportief of aanstootgevend gedrag van

    deelnemers, kan tot diskwalificatie leiden.

17.Protesten dienen onmiddellijk na afloop van de wedstrijd schriftelijk te worden ingediend. Deze worden behandeld door de

     wedstrijdleiding. De beslissing van de wedstrijdleiding is bindend.

18.De organiserende vereniging stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, ongevallen, beschadigingen e.d..

19.Deelnemers wordt dringend verzocht niets op het strand achter te laten.

20.In alle gevallen waar dit wedstrijdreglement niet in voorziet beslist de wedstrijdleiding.

IEDERE DEELNEMER WORDT GEACHT DE WEDSTRIJDREGELS TE KENNEN.

Minimum maten vissoorten per 01-01-2020

Vissoort          Minimum maat Vissoort    Minimum maat Vissoort                    Minimum maat
Aal/Paling verboden Kabeljauw 35 cm Tongschar 20 cm
Ansjovis 12 cm Leng 63 cm Wijting 27 cm
Blauwe Leng 70 cm Makreel 30 cm Witte Koolvis   (Pollak) 30 cm
Bot 20 cm Sardine 11 cm Zalm verboden
Haring 20 cm Schelvis 30 cm Zeebaars, Maart t/m november twee 42 cm
Heek 27 cm Schol 27 cm Zeeforel verboden
Horsmakreel 15 cm Tong 24 cm Zwarte Koolvis 35 cm


Dit reglement is van kracht per 01 januari 2015.