1.   Aan de wedstrijden kan iedereen deelnemen die lid is van de Zeevis Vereniging Zandvoort

2.   Er mag gevist worden met maximaal 2 hengels waarbij het totaal aantal haakpunten niet meer dan 6 (zes) mag bedragen.

      Als enkele haak telt:  Een enkele haak(een haakpunt). Een twinpoint haak(twee haakpunten). Een dreg(drie haakpunten).

      De twinpoint haak en dreg mogen alleen gebruikt worden onder aan een lepel of pilker. Het gereed hebben van een of meerdere beaasde onderlijnen is toegestaan. Een reservehengel is toegestaan, echter zonder een gemonteerde onderlijn.

3.   Voor aanvang van de wedstrijd mogen de deelnemers geen vis, anders dan aasvis, in hun bezit hebben.

4.   Het is verboden om tijdens de wedstrijd, op welke manier dan ook, hulp van anderen te aanvaarden (uitgezonderd het gaffen van gevangen vis).

5.    De wedstrijdduur is 4 uur aaneengesloten. Deze kan echter ingekort worden wanneer noodweer of de veiligheid der deelnemers dat wenselijk maakt.  De op dat moment gevangen vissen zullen dan voor de uitslag bepalend zijn.

6.   Op de pier is men vrij om een plaats te zoeken met dien verstande dat er een mede wedstrijdvisser in de buurt moet staan.

7.   Op de pier mag zowel aan de binnen- als aan de buitenkant gevist worden.  Het is toegestaan om tijdens de wedstrijd een andere plaats te kiezen.

8.   Aanvang en einde van de wedstrijd worden door een signaal aangegeven.

9.   Het is niet toegestaan om schuin te gooien, zodat andere vissers worden gehinderd.

10. De wedstrijdleiding bepaalt of er wordt gevist om het grootste aantal centimeters of het meeste gewicht aan vis.

     CENTIMETERS Wordt er gevist om het grootste aantal centimeters vis dan dient men alle vis ter meting af te geven aan de controleur of de dichtstbij staande medevisser. Ondermaatse vis mag men direct na de vangst in een eigen ruime emmer met water ter meting bij de wedstrijdcommissaris of dichtbijstaande medevisser worden aangeboden. Direct na de meting moet de vis weet worden teruggezet.

      Afgesproken in de ledenvergadering van 16 maart 2022 wordt dat op het strand, de kleine visboot en de pier alles wordt gemeten,

      m.u.v. makreel, horsmakreel en geep waarna, i.v.m. de wetgeving moet ondermaatse vis direct worden terug gezet.

      Paling wordt niet gemeten maar telt mee als 35 cm.

      GEWICHT Wordt er gevist om het meeste gewicht aan vis dan dienen alle gevangen vissen, boven de minimummaat, dood ter weging te worden aangeboden, anders volgt diskwalificatie. Alle ondermaatse vissen kunnen bij de wedstrijdleiding aangemeld

       worden en tellen daardoor mee als zijnde 50 gram gewicht per gevangen vis.

       Elke deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor het aanbieden van zijn/haar gevangen vis.

11. Tijdens de wedstrijd mag er, indien men de overige vissers niet hindert, gericht op Geep gevist worden.

12. Alle aassoorten, met uitzondering van zachte krab, zijn toegestaan.

13. Alleen vissen, gevangen aan eigen uitrusting en in de bek gehaakt tellen mee (geen toevallig opgeviste afgeworpen lijnen). Dode aangehaakte
      vissen tellen niet mee.

14. Bij het eindsignaal moet elke deelnemer zijn lijn(en) onmiddellijk uit het water halen. De op dat moment aangehaakte vis telt mee.

15. Iedere poging tot bedrog of misleiding, ook als deze achteraf mocht blijken, evenals elk onsportief of aanstootgevend gedrag van

      deelnemers, kan tot diskwalificatie leiden.

16. Protesten dienen onmiddellijk na afloop van de wedstrijd schriftelijk te worden ingediend.

      Deze worden behandeld door de wedstrijdleiding. De beslissing van de wedstrijdleiding is bindend.

17. De organiserende vereniging stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, ongevallen, beschadigingen e.d..  

      Deelnemers wordt dringend verzocht niets op de pier achter te laten.

18.  In alle gevallen waar dit wedstrijdreglement niet in voorziet beslist de wedstrijdleiding.

IEDERE DEELNEMER WORDT GEACHT DE WEDSTRIJDREGELS TE KENNEN.

Minimum maten vissoorten per 01-01-2020

Vissoort          Minimum maat Vissoort    Minimum maat Vissoort                    Minimum maat
Aal/Paling verboden Kabeljauw 35 cm Tongschar 20 cm
Ansjovis 12 cm Leng 63 cm Wijting 27 cm
Blauwe Leng 70 cm Makreel 30 cm Witte Koolvis   (Pollak) 30 cm
Bot 20 cm Sardine 11 cm Zalm verboden
Haring 20 cm Schelvis 30 cm Zeebaars, Maart t/m november twee 42 cm
Heek 27 cm Schol 27 cm Zeeforel verboden
Horsmakreel 15 cm Tong 24 cm Zwarte Koolvis 35 cm


Dit reglement is van kracht per 01 januari 2015.